^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretariat: Agnieszka Skalniak
Intendent: Anna Wieczorkiewicz
Pomoc nauczyciela: Marta Tarasiewicz
                                   Monika Żygadło
 
Woźne oddziałowe:
Bodak Katarzyna
Dulewicz Anna
Fajgier Teresa
Lepiarz Edyta
Leśniowska Jolanta
Sypniewska Dorota
 
Kucharka: Proszkiewicz Janina
Pomoc kuchenna: Figacz Małgorzata
 
Rzemieślnik: Tadeusz Kozieł
 
 

Pracownicy pedagogiczni

 
Dyrektor: Kamila Kołodziej-Śliwa
 
Nauczyciele (wychowawcy)
Bąk Alicja
Birecka Marta
Dworzyńska Joanna
Imińska Magdalena
Kleszyk Katarzyna
Korolewicz Justyna
Kowalik Anna
Malitowska Anna
Sawicka Dorota
Sroka Dorota
Śpiewak-Piechota Wioletta
Tomczyk-Palacz Iwona
Woźniak Małgorzata
 
nauczycielka religii: Agnieszka Kaletnik
 
Specjaliści:
Logopeda: Renata Traczyk
 
Psycholog: Justyna Korolewicz
 
Pedagog: Magdalena Imińska
 
Pedagog specjalny: Alicja Bąk

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Jelczu-Laskowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  www.przedszkole2jl.pl 
 
Data publikacji strony internetowej: listopad 2018
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.12.2020
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
Powody wyłączenia:
 
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-12-29.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
 
osoba kontaktowa – Kamila Kołodziej-Śliwa, adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefon – 71 301 41 51
 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Procedura wnioskowo-skargowa
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
 
Do budynku prowadzi główne wejście i  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na piętro przedszkola nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim (wąska klatka schodowa uniemożliwia zamontowanie windy. Dzwonek oraz domofon znajduje się w holu budynku po lewej stronie na wysokości 150 cm. Budynek jest dwupoziomowy, w środku brak jest wind. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Aplikacje mobilne
 
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Kontakt


 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach
ul. Liliowa 3, 55-220 Jelcz-Laskowice
 
tel. +48 71 301 41 51
 
www.przedszkole2jl.pl
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     
 
 
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00
 
Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2023/2024
będzie trwała od 01.07.2024 do 31.07.2024

 

 

 

Dojazd:         GPS: szerokość N 51,035073o      długość E 17,33538o   

 

 

Polityka prywatności - RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadziła określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez Szkołę są to na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci – Publiczne Przedszkole Nr 2 w Jelczu-Laskowicach, ul. Liliowa 2, nr tel. +48 71 301 41 51 , adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Szkole są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest obecnie pan Wojciech Huczyński, nr tel. 604 907 222, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript...

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Przedszkolu.  Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci to; art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), Ustawa Prawo oświatowe oraz Ustawa o systemie oświaty.  W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka na stronie internetowej Szkoły bądź też na potrzeby zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia dzieci – uczniów naszej Szkoły.

Natomiast w przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w Przedszkolu podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci;

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci)
 • Szczegóły osobiste (imiona rodziców, data urodzenia)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail)
 • Biometryczne dane identyfikacyjne dziecka (zdjęcie)
 • Dane dotyczące zamieszkania
 • Dane psychologiczne dziecka (w przypadku korzystania z opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej)
 • Dane dotyczące zdrowia fizycznego dziecka (w przypadku zwolnienia z lekcji WF)

Ponadto w ramach wykonania zadań realizowanych przez Placówkę w interesie publicznym przetwarzamy wizerunek Państwa dzieci w obszarze monitoringu wizyjnego.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są tylko zaufanym podmiotom, z którymi Przedszkole posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

  

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi 14 dni.

Uprawnienia

W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty
 • dobrowolne -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że 

 1. Administratorem Pani/Pana - rodzica słuchacza/uczniów danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 2 w Jelczu-Laskowicach, ul. Liliowa 2, nr tel. +48 71 301 41 51 , adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSP nr 1 im. św. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum we Wrocławiu.
 4. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.


  KLAUZAULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL 

  informuję, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 2 w Jelczu-Laskowicach, ul. Liliowa 2, nr tel. +48 71 301 41 51 , adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSP nr 1 im. św. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach możliwy jest pod  adresem email: huczyńTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1im. św. Jana Pawła II  w Jelczu-Laskowicach
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
  4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

    

   KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

   informuję, że:

   1. Właścicielem Państwa   danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 2 w Jelczu-Laskowicach, ul. Liliowa 2, nr tel. +48 71 301 41 51 , adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach możliwy jest pod adresem email (adres email): huczyńTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, f ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS.

   4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. np. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP UKS

   5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 50 lat.

   6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

   7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

   8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

    

    

   MONITORING

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

   informuję, że:

   1. Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach, ul. Liliowa 2, nr tel. +48 71 301 41 51 , adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSP nr 1 im. św. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

   3. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.

   4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni.

   5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

   6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

   7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.