^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Jelczu-Laskowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  www.przedszkole2jl.pl 
 
Data publikacji strony internetowej: listopad 2018
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.12.2020
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
Powody wyłączenia:
 
  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-12-29.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
 
osoba kontaktowa – Kamila Kołodziej-Śliwa, adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefon – 71 301 41 51
 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Procedura wnioskowo-skargowa
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
 
Do budynku prowadzi główne wejście i  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na piętro przedszkola nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim (wąska klatka schodowa uniemożliwia zamontowanie windy. Dzwonek oraz domofon znajduje się w holu budynku po lewej stronie na wysokości 150 cm. Budynek jest dwupoziomowy, w środku brak jest wind. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Aplikacje mobilne
 
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych
Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.